sídlo: 160 56 Praha 6, Čs. armády 20

tel.: 220 315 111

fax: 233 343 073

http://www.osa.cz

OSA je občanským sdružením skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů, dědiců autorských práv (dále jen "autorů a dalších nositelů práv") registrovaným u Ministerstva vnitra ČR. Na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury vykonává OSA kolektivní správu autorských majetkových práv k dílům hudebním s textem či bez textu a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním nositelům práv, v následujících oblastech užití - práva veřejného provozování, práva vysílací, práva k audiovizuálním dílům a práva mechanická. OSA zastupuje autory a další nositele práv při udělování souhlasu (licence) k užití jejich děl a při vybírání autorských odměn za tato užití. Výši autorských odměn sjednává podle sazebníku odměn přijatého dozorčí radou OSA. Pokud byla díla užita neoprávněně, může se OSA domáhat nároku na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého z tohoto neoprávněného užití.