sídlo: 110 00 Praha 1, Na Poříčí 27

tel.: 221 871 970

fax: 224 814 879

http://www.intergram.cz

INTERGRAM je občanským sdružením registrovaným u Ministerstva vnitra ČR. Na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury vykonává kolektivní správu práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním nositelům práv. Zastupuje výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů ve výkonu majetkových práv, která jim vyplývají z autorského zákona, a to především tím, že za výkonné umělce a výrobce záznamů poskytuje oprávnění k výkonu práva užít jejich umělecké výkony a záznamy a vybírá pro ně za toto užití odměny. Pokud byly tyto výkony nebo záznamy užity neoprávněně, může se Intergram domáhat nároku na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého z tohoto neoprávněného užití.