sídlo: 190 03 Praha 9, Krátkého 1

tel.: 266 199 813

http://www.dilia.cz

DILIA je občanské sdružení autorů a dalších nositelů autorských práv, a to zejména k dílům literárním, dramatickým, hudebně dramatickým, choreografickým a pantomimickým, audiovizuálním a k dílům výtvarným obrazové složky audiovizuálních děl, registrovaným u Ministerstva vnitra ČR. Hlavním předmětem její činnosti je zajišťování ochrany autorských práv. DILIA vykonává na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právy autorskými, a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním nositelům práv. V praxi tato činnost představuje např. uzavírání smluv o zastupování autorských práv při výkonu kolektivní správy; uzavírání hromadných smluv s provozovateli kabelových televizí, s televizními a rozhlasovými stanicemi, s dovozci a výrobci kopírovacích zařízení a s provozovateli kopírovacích služeb; uzavírání recipročních smluv se zahraničními ochrannými organizacemi a rozúčtování odměn a náhrad nositelům autorských práv.

DILIA dále vykonává agenturní činnost při které zprostředkovává uzavírání licenčních smluv na užití děl českých a zahraničních autorů. Zaměřuje se především na oblast divadla, literatury, médií a jiných druhů užití autorských děl. Jednotlivá oddělení DILIA vyvíjejí zároveň se zmíněnou činností také řadu dalších aktivit příslušných danému oboru agenturní činnosti – od agentáže přes vydávání divadelních textů, informační a konzultační činnost až po pronájem hudebních materiálů k českým i zahraničním hudebně-dramatickým dílům.

DILIA je členem nevládních mezinárodních organizací CISAC, GESAC, IFRRO.